Winstverwachting voor geheel 2001 naar boven bijgesteld

Kernpunten: * Netto-omzet: €97,0 milj. (2000: €50,32 milj.) + 92,8% * Bedrijfsresultaat: €7,50 milj. (2000: €2,59 milj.) + 190,0% * Nettoresultaat (voor afschr. goodwill): €2,96 milj. (2000: €1,45 milj.) + 104,1% * Winst per gewoon aandeel (voor afschr. goodwill): €0,69 (2000: €0,52) + 32,7%

Resultaten: De netto-omzet over het eerste halfjaar 2001 is gestegen met €46,7 miljoen tot €97,0 miljoen (2000: €50,3 miljoen). Deze omzetstijging van ruim 92% is vrijwel geheel gerealiseerd door de recente acquisities van Centaur Clothes Netherlands B.V., United Fashion Makers Holding B.V., Hevado Fashion B.V. en Tricotop B.V.. Conform de strategie en doelstellingen van Vilenzo zijn de minder renderende activiteiten van de twee fabrieken op Sri Lanka medio augustus 2000 verkocht en zijn de private label kinderkledingactiviteiten verder afgebouwd. De hiermee gepaard gaande omzetdaling ad €4,4 miljoen is opgevangen door autonome groei van de bestaande activiteiten (zowel van de merken-, private label dames- en de corporate identity-activiteiten) met 8,2%.

De acquisities en het afstoten van minder renderende activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het bedrijfsresultaat stijgt met €4,91 miljoen tot €7,50 miljoen (2000: €2,59 milj.). Een stijging van 190%. Het netto resultaat, voor afschrijving goodwill, stijgt met 104% en wordt enerzijds beïnvloed door de hogere rentelasten doordat de acquisities gedeeltelijk zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Anderzijds zorgen de acquisities voor een hogere belastingdruk. Per saldo stijgt het netto resultaat, voor afschrijving goodwill, over het eerste halfjaar 2001 met €1,51 miljoen tot €2,96 miljoen (2000: €1,45 miljoen).

Stelselwijziging: Het nettoresultaat, na afschrijving goodwill, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de invoering van een wettelijke stelselwijziging per 1 januari 2001. De stelselwijziging bepaalt dat bij acquisities betaalde goodwill wordt geactiveerd op de balans en vervolgens wordt afgeschreven ten laste van het resultaat. Vilenzo hanteert hierbij een termijn van 10 jaar. Afschrijving op goodwill over het eerste halfjaar 2001 bedraagt €1,84 miljoen, waardoor het netto resultaat, na afschrijving goodwill, €1,12 miljoen wordt. Door de stelselwijziging zijn deze cijfers feitelijk niet vergelijkbaar met de cijfers per 30 juni 2000.

Per 1 januari 2001 is eveneens een wettelijke stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van aanloopkosten van nieuwe activiteiten. Hiertoe heeft een eenmalige afboeking plaatsgevonden van de balanspost immateriële vaste activa ad €6,1 miljoen ten laste van het eigen vermogen. De aanloopkosten worden niet langer eerst geactiveerd en daarna ten laste van het resultaat afgeschreven, maar direct via de winst- en verliesrekening verwerkt. Het effect van deze wijziging ten laste van het netto halfjaarresultaat 2001 bedraagt €0,7 miljoen.

Gang van zaken in 2001 en vooruitzichten: Vilenzo is in de voorliggende jaren veranderd van een productiegerichte organisatie naar een marketing- en salesgerichte organisatie. Per saldo is een bredere private label- en merkenportfolio opgebouwd gericht op heren- en dameskleding en worden de private label kinderkledingactiviteiten deels afgebouwd.

In 2001 zijn een viertal acquisities gepleegd:

Vennootschap Activiteit Merk - Centaur Clothes Netherlands B.V. Herenkleding Van Gils - United Fashion Makers Holding B.V. Herenkleding Jaguar, Obvious, Frans Molenaar, Peter van Holland en private label - Hevado Fashion B.V. Dameskleding Undici, Found It en private label - Tricotop B.V. Dameskleding Private label

Ter financiering van voormelde overnames zijn 1.385.865 gewone aandelen Vilenzo met een nominale waarde van €0,48 geplaatst alsmede 500.000 preferente aandelen, eveneens met een nominale waarde van €0,48. Als gevolg van de conversie van het stockdividend zijn 98.664 gewone aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen komt op 4.246.701 gewone aandelen en 500.000 preferente aandelen. Rekening houdend met het dividend op de preferente aandelen betekent dit een winst per gewoon aandeel, voor afschrijving goodwill, van €0,69 (2000: €0,52) over het eerste halfjaar.

Als gevolg van met name de vier genoemde acquisities is de huidige onderneming Vilenzo sterk veranderd ten opzichte van medio vorig jaar. De onderneming is groter, sterker en winstgevender geworden. De strategie, gericht op groei en verbetering van de winst per aandeel, voor afschrijving goodwill, zal worden voortgezet. In het tweede halfjaar verschuift naar verwachting het accent naar het realiseren van synergie effecten binnen de business units en autonome groei.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april jl. heeft de Raad van Bestuur de verwachting uitgesproken dat de winst per gewoon aandeel, voor afschrijving goodwill, belangrijk zou stijgen (12%-20%). Over het eerste halfjaar 2001 is de stijging op ruim 32% uitgekomen. Voor het gehele boekjaar 2001 verwacht de Raad van Bestuur een positieve bijstelling van de verwachte winst per gewoon aandeel, voor afschrijving goodwill, van een belangrijke stijging naar een sterke stijging (20-30%).

Afronding overnames Hevado en Tricotop: Vilenzo heeft inmiddels volledige overeenstemming bereikt inzake de overname van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Hevado Fashion B.V. en Tricotop B.V.

Mission statement: Vilenzo wil uitgroeien tot één van de meest vooraanstaande Europese modeconcerns. Vilenzo doet dit door haar kerncompetenties, het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van modemerken en -collecties, vergaand te internationaliseren. Het creëren van aandeelhouderswaarde is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Doelstellingen: Vilenzo heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: Financieel: - Tenminste drie aaneengesloten jaren gemiddeld 10% groei van de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill); uitgangspunt hiervoor is de winst per aandeel van €1,53 over 1999. - Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het nettoresultaat, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in de vorm van stockdividend. - Een solvabiliteitsratio - de verhouding garantie vermogen ten opzichte van totaal vermogen - van groter of gelijk aan 30%. Operationeel: - Resultaatverbetering door procesverbetering; - Versterking van de bestaande marktposities in de sectoren waarin de onderneming actief is; - Focus op verdere uitbouw van de groep, zowel nationaal als internationaal. Strategie: Vilenzo's strategie is gericht op omzetgroei en verbetering van de winst per aandeel, voor afschrijving goodwill. Aan deze strategie wordt invulling aan gegeven middels: * Versterking van de private label- en merkenportfolio; * Realiseren van synergievoordelen en verbeteren van de efficiency van haar activiteiten; * Aandacht voor marketing en sales en afbouw van zelfstandige productie van kleding. Overnames en/of strategische samenwerkingsverbanden worden niet uitgesloten.

 

 

 

 

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN