* Omzetgroei 58% tot €32,8 miljoen * Winst voor afschrijving goodwill en merkrechten €0,2 miljoen (H1 2000/2001: €0,2 miljoen) * Winst per aandeel (voor stelstelwijziging) €0,05 (H1 2000/2001 €0,06) * Opwaartse bijstelling omzet- en winstverwachting voor gehele boekjaar tot (voor stelselwijziging) €1,03 per aandeel * Versnelde winstgroei verwacht m.i.v. het boekjaar 2002/2003

McGregor Fashion Group NV heeft de winstprognose voor het lopende boekjaar 2001/2002 naar boven bijgesteld. Dit op basis van een gunstig verlopen eerste halfjaar en een verwachte sterke autonome groei van de orderportefeuilles in de tweede helft van het boekjaar. De directie voorziet daarnaast een versnelde groei van het resultaat in de komende jaren op basis van de bovenverwachting gunstige ontwikkeling van de Europese expansie van McGregor Menswear. De oorspronkelijke doelstelling een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 15% per jaar de komende 5 jaar wordt daarmee eveneens naar boven bijgesteld tot tenminste gemiddeld 20% per jaar voor de komende drie jaren m.i.v. het boekjaar 2002/2003.

Over de per 31 juli afgesloten eerste helft van het boekjaar 2001/02 behaalde McGregor Fashion Group een omzet van €32,8 miljoen, 58% meer dan in de eerste helft van vorig jaar (€20,8 miljoen). Het bedrijfsresultaat (bruto omzetresultaat minus bedrijfskosten) voor afschrijving goodwill en merkrechten nam met 63% toe tot €1,6 miljoen, tegen €1,0 miljoen vorig jaar.

De gerapporteerde netto winst voor afschrijving goodwill en merkrechten bleef onveranderd op €0,2 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op €0,05 tegen €0,06 in het vorige eerste halfjaar. Na verwerking afschrijving goodwill en merkrechten bedraagt het resultaat per aandeel €0,09 negatief. Het resultaat over de eerste helft van het boekjaar is volledig in lijn met de verwachtingen. Traditioneel ligt het zwaartepunt van het resultaat van McGregor Fashion Group in de tweede helft van het boekjaar. Voor het gehele boekjaar wordt thans een omzet van bijna €80 miljoen verwacht, een groei van circa 25% ten opzichte van het vorige boekjaar. De winst per aandeel, voor afschrijving goodwill en merkrechten, zal naar verwachting met 13% toenemen tot €1,03. Dit is een bovenwaartse bijstelling van de eerder uitgesproken verwachting dat sprake zou zijn van een voortgaande groei van omzet en resultaat.

In oktober 2000 is bij Rabobank een converteerbare obligatielening geplaatst van €3 miljoen. De rente bedraagt drie maands euribor, plus 2,75%. De looptijd van de lening is tenminste 3 jaar. Dit betekent dat in oktober 2003 de lening kan worden geconverteerd in gewone aandelen tegen een conversieprijs van €9,05. Daarmee kan de lening leiden tot de uitgifte van maximaal 331.492 aandelen. Rekening houdend met de eventuele uitoefening van dit conversierecht bedraagt de winst per aandeel fully diluted (afgerond eveneens) €0,05. De directie is echter voornemens de lening aan het einde van looptijd integraal af te lossen, waardoor van uitoefening van het conversierecht geen sprake zal zijn.

De autonome omzetgroei in de eerste helft van het boekjaar kwam per saldo uit op 3,5%. Zeer solide autonome groeipercentages bij de McGregor merkactiviteiten van bijna 13% werden grotendeels genivelleerd door de afgenomen omzet bij Lapagayo. De gerealiseerde omzetgroei in het eerste half jaar van 58% (€12,0 miljoen) tot €32,8 miljoen is derhalve voornamelijk toe te schrijven aan de acquisities per 1 augustus van het voorgaande boekjaar van Gaastra en Elmi.

Het bruto omzetresultaat nam toe met 41% tot €15,2 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de netto omzet nam het bruto omzetresultaat af van 51,9% in de eerste helft van vorig jaar tot 46,4% dit half jaar. Dit verschil is toe te schrijven aan het effect van de acquisities vorig boekjaar die vooralsnog een minder hoge bruto marge genereren.

De bedrijfskosten (voor afschrijving goodwill en merkrechten) als percentage van de netto omzet namen af tot 41,7% tegen 47,3% in de eerste helft van vorig jaar. De financieringslasten bedroegen €1,3 miljoen, tegen €0,7 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar. Per ultimo juli 2001 bedroeg het eigen vermogen €12,8 miljoen. De solvabiliteit op basis van het garantievermogen (groepsvermogen vermeerderd met het bedrag van de achtergestelde, converteerbare obligatielening) bedroeg aan het eind van het eerste halfjaar 30% (31 januari 2001: 29%. Deze verbetering van de solvabiliteit is voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven aan een beter beheer van de debiteuren. De solvabiliteit is gerealiseerd na verwerking resultaat eerste helft boekjaar en de geactiveerde goodwill acquisities.

McGregor De business unit McGregor omvat de groothandelsactiviteiten op het gebied van McGregor Menswear, McGregor Womenswear, McGregor Junior en ETP (bedrijfs- en imagokleding). De ontwikkeling van McGregor Menswear (het belangrijkste merk van de groep) is buitengewoon beloftevol, met name door de sterke internationale groei. De omzet groeide in het eerste halfjaar met circa 10% . In navolging van de prominente positie in thuismarkten Nederland en België, blijkt het merk nu ook in staat in Frankrijk en Zwitserland een sterke marktpositie te veroveren. Ook andere exportmarkten als Italië, Portugal en U.K. ontwikkelen zich zeer voorspoedig.

Het aantal Shop-in-the-Shops bij diverse warenhuizen in Europa (o.a. Galeries Lafayette en Printemps in Frankrijk) is het eerste half jaar toegenomen van 61 tot 73. Tevens vinden er momenteel vergaande gesprekken plaats met warenhuizen in Engeland, Ierland, Zwitserland en Spanje waardoor het aantal SITS in de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zal toenemen. De versnelde Europese opmars van McGregor rechtvaardigt de goede vooruitzichten voor de komende jaren. McGregor Womenswear heeft de sterke groei in de eerste helft van het boekjaar 2001/2002 voortgezet. De omzet groeide met 47% in het eerste halfjaar.

Ronduit spectaculair is de ontwikkeling van de in voorjaar 2001 geïntroduceerde McGregor Junior lijn. De internationalisering van de McGregor Junior lijn zal eerder dan verwacht gaan plaatsvinden. De voorverkopen van de voorjaar/zomer 2002 collectie belopen het viervoudige van de collectie van afgelopen voorjaar. Voor het gehele boekjaar wordt een autonome groei van de McGregor merkactiviteiten voorzien van circa 20%. De introductie van de McGregor geurlijn begin 2001 in Nederland, is succesvol verlopen. Het marketingbeleid van McGregor wordt door de introductie ondersteund door reclame-investeringen door Koninklijke Sanders, de licentienemer van de geurlijn. De introductie op de Belgische markt is voorzien voor september dit jaar. De activiteiten van ETP (bedrijfs- en imagokleding voor de business-to-business markt) ontwikkelden zich stabiel.

McGregor Retail In de business unit McGregor Retail is de exploitatie ondergebracht van (per 31 juli 2001) 19 McGregor Shops in Nederland en 6 McGregor Shops in België. In de eerste helft van het boekjaar is een nieuwe shop geopend in Arnhem. Per 31 juli bedroeg het totale netwerk van McGregor Shops 36 waarvan 11 in franchise en 25 in eigendom. De omzetten aan de franchisenemers worden verantwoord binnen de divisie McGregor, omdat dit strikt genomen groothandelsomzet betreft en geen (eigen) retail. De groei van de McGregor retail activiteiten over de eerste zes maanden bedroeg 12,7% en lag daarmee iets boven de verwachting. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn eveneens positief.

Gaastra Gaastra realiseerde in de eerste helft van het boekjaar een autonome omzetgroei van 37%, doch in de cijfers van H1 2000/2001 werd Gaastra nog niet meegenomen. Gaastra ontwerpt, distribueert en verkoopt onder eigen merk functionele zeilkleding (zogenaamde performance gear) en nautisch getinte vrijetijdskleding. Gaastra wordt vanaf 1 augustus 2000 meegeconsolideerd. In het eerste half jaar van dit boekjaar is een belangrijke aanzet gemaakt tot de voorgenomen internationale expansie van Gaastra, waarvan de effecten echter pas in de komende jaren zichtbaar zullen worden. De binnen de McGregor organisatie aanwezige kennis op het gebied van internationale marketing en productontwikkeling wordt thans actief ingezet binnen de Gaastra organisatie.

Shirts In de business unit shirts zijn de activiteiten van de heren-dress-shirt-merken King, Dimaggio, Elmior en Royal Cotton ondergebracht, alsmede het damesblousesmerk La Kerko. Het vorig jaar overgenomen Elmi (Elmior, Royal Cotton en La Kerko) wordt sinds 1 augustus 2000 meegeconsolideerd. De na de overname van Elmi ingezette integratie is inmiddels met succes afgerond. De omzet van de business unit shirts steeg in het eerste halfjaar met 202%.

Lapagayo Het kostenniveau van Lapagayo is verder teruggebracht door stroomlijning en schaalverkleining van de organisatie. Bij een bescheiden omzet is niet langer sprake van een negatief effect op het resultaat.

Euronext Amsterdam McGregor Fashion Group NV zal een doorlopende notering krijgen als per ultimo oktober a.s. het nieuwe handelssysteem van Euronext Amsterdam wordt geïntroduceerd. McGregor wordt ingedeeld in het 'Next Prime' segment. Rabo Securities zal optreden als liquidity provider.

Vooruitzichten Op basis van de ontwikkeling in de diverse business units in de eerste helft van het boekjaar, wordt de prognose voor het gehele jaar 2001/02 naar boven bijgesteld. Bij een geraamde omzet van bijna € 80 miljoen, ofwel een groei van circa 25% ten opzichte van vorig jaar, zal de nettowinst naar verwachting met een percentage tussen 15% en 20% toenemen. De winst per aandeel voor afschrijving goodwill en merkrechten zal naar verwachting met 13% kunnen toenemen ten opzichte van vorig jaar tot Euro 1,03 (2000/2001; €0,91). Voor de middellange termijn voorziet McGregor Fashion Groep een versnelling van de groei van het resultaat. Doelstelling is een gemiddelde groei van de winst per aandeel van tenminste 20% per jaar de komende 3 jaren. Deze verwachting is gebaseerd op de sterke autonome ontwikkeling van de merken van McGregor Fashion Group in de markten waarop wij actief zijn.

De aandelen McGregor Fashion Group zijn genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN