• Home
 • Nieuws
 • Achtergrond
 • Veel voorkomende financiële termen als omzet en ebitda uitgelegd

Veel voorkomende financiële termen als omzet en ebitda uitgelegd

Door Esmee Blaazer

bezig met laden...

Achtergrond

Beeld ter illustratie. Foto door Monstera via Pexels

FashionUnited doet regelmatig verslag van de financiële prestaties van modebedrijven. Bijvoorbeeld wanneer jaarverslagen en halfjaarverslagen zijn gepubliceerd. Deze verslagen noemt men ook wel de financiële rapporten.

De financiële rapporten bevatten een gedetailleerde weergave van de financiële prestaties van het bedrijf over een bepaalde periode, inclusief informatie over onder andere de omzet, kosten, winst en verlies. De cijfers zoals omzet, kosten, winst en verlies worden ook wel de prestatie-indicatoren of financiële indicatoren genoemd.

In dit artikel leggen we de veelvoorkomende begrippen en termen nader aan je uit.

Je kan ervoor kiezen het artikel van begin tot het eind te lezen (zie inhoud).
Of klik op een term uit de begrippenlijst (begrippenlijst A-Z) om er direct naartoe te gaan.

Inhoud

 1. FAQ: Vragen & Antwoorden
 2. Verschillende financiële rapporten en resultaten die worden onderscheiden
 3. De belangrijkste financiële indicatoren uitgelegd (en andere termen die je tegen kunt komen)

Begrippenlijst (A-Z)

 • Bedrijfskosten/kosten
 • Bruto Handelsvolume (GMV)
 • Brutowinst/Nettowinst
 • Brutowinstmarge
 • EBIT
 • EBITDA
 • Geconsolideerde resultaten (Consolidated results)
 • Gelijke wisselkoersen / huidige wisselkoersen (Constant exchange rates / current exchange rates)
 • Halfjaarresultaten (Six month, Half Year, H1/H2)
 • Jaarresultaten (Full Year / FY)
 • Kasstromen (cashflow)
 • Kwartaalresultaten (Quarter results, Q1/Q2/Q3/Q4)
 • Lopende activiteiten / beëindigde activiteiten (Continued operations / discontinued operations)
 • Maandelijkse resultaten (Monthly financial results)
 • Onderliggende resultaten (Underlying results)
 • Omzet (Turnover / Sales/ Revenue)
 • Operationele winst (Operating profit)
 • Op vergelijkbare basis (Like-for-like)
 • Overhead
 • Rendement op investeringen / ROI (Return on Investments)
 • Tussentijds financieel rapport (Interim release)
 • Voorlopige financiële resultaten (Preliminary results)
 • Winst/Verlies
 • Winstwaarschuwing (Profit warning)
 • Zwarte cijfers en rode cijfers schrijven
 • 1. FAQ: Vragen en antwoorden

  Waarom publiceren modebedrijven financiële rapporten, zoals jaarcijfers en halfjaarcijfers?

  Grote modebedrijven publiceren hun financiële prestaties, zoals jaar- en halfjaarresultaten, om belanghebbenden te informeren over de gezondheid en prestaties van het bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld aandeelhouders, potentiële investeerders, kredietverstrekkers, toezichthouders en dus ook de media (zoals modevakblad FashionUnited) zijn. Beursgenoteerde bedrijven zijn het wettelijk verplicht.

  Deze rapporten stellen belanghebbenden in staat beslissingen te nemen op basis van deze informatie, zoals over investeringen of strategie.

  Daarnaast bieden de financiële rapporten ook inzicht in toekomstige verwachtingen (aangeduid met ‘outlook’) van het bedrijf en kunnen op risico's en kansen worden geanticipeerd.

  Wat wordt er in de berichtgeving van FashionUnited over behaalde bedrijfsresultaten behandeld?

  In nieuwsartikelen van FashionUnited over financiële resultaten worden de prestatie-indicatoren zoals omzet en winst/verlies eigenlijk altijd behandeld.

  Onze redacteuren vergelijken de behaalde bedrijfsresultaten met de prestaties van het modebedrijf in dezelfde periode een jaar eerder. Is de omzet of de winst gestegen of juist gedaald ten opzichte van bijvoorbeeld het vorig boekjaar, of heeft het bedrijf het verlies omgebogen naar nettowinst? Dat = nieuws.

  Daarnaast worden mededelingen die in het rapport zijn opgenomen, of juist weggelaten, maar die uit de informatie in het financiële verslag kunnen worden afgeleid, in het nieuwsbericht verwerkt.

  Je vindt de financiële nieuwsartikelen trouwens in de business sectie van onze website.

  2. Welke financiële rapporten worden door modebedrijven gepubliceerd?

  Verschillende financiële rapporten die worden onderscheiden zijn:

  Jaarresultaten

  Jaarresultaten. De Engelse term is Full Year financial releases, of kortweg FY. De jaarresultaten van een bedrijf zijn de financiële prestaties van het bedrijf gedurende een boekjaar, dat meestal twaalf maanden duurt. NB: Een boekjaar hoeft niet gelijk te lopen met een kalenderjaar.

  Halfjaarresultaten

  Halfjaarresultaten of six-month financial releases in het Engels. Het gaat dus om de financiële prestaties van het modebedrijf gedurende een half jaar. Het kan gaan om de eerste zes maanden van het boekjaar (vaak aangeduid als H1) of gaan om de tweede zes maanden van het boekjaar (vaak aangeduid als H2).

  Kwartaalresultaten

  Kwartaalresultaten worden aangeduid met de Engelse term quarterly financial releases. De kwartalen van het boekjaar worden vaak aangeduid als Q1, Q2, Q3 en Q4 en verwijzen naar het eerste kwartaal, tweede kwartaal, enzovoort.

  Maandresultaten

  Maandresultaten zijn de financiële resultaten per maand, en heten in het Engels monthly financial releases.

  De tekst gaat verder onder de foto

  Beeld ter illustratie. Foto door Monstera via Pexels

  Soms publiceren bedrijven ook de volgende resultaten:

  Voorlopige financiële resultaten

  Voorlopige financiële resultaten. In het Engels noemt men dit Preliminary Results. Deze voorlopige resultaten zijn gebaseerd op een voorlopige evaluatie van de financiële prestaties van het bedrijf over een bepaalde periode. Deze resultaten kunnen nog worden aangepast wanneer de definitieve jaarrekening wordt opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur. Voorlopige resultaten worden vaak uitgebracht voordat de definitieve jaarrekening is. Het gaat dan dus om voorlopige jaarcijfers.

  Tussentijds financieel rapport

  Tussentijds financieel rapport. De Engelse termen hiervoor zijn Interim Release en interim financial statement. Een tussentijds rapport bevat meestal een samenvatting van de belangrijkste financiële resultaten en gebeurtenissen en wordt gebruikt om belanghebbenden te informeren over de voortgang van het bedrijf.

  Winstwaarschuwing

  Een winstwaarschuwing. Een profit warning zoals de Engelse term luidt, is een aankondiging door een bedrijf dat de verwachte winst voor een bepaalde periode lager zal zijn dan eerder voorspeld. Het kan worden afgegeven door een modebedrijf als het merkt dat de verkoop- of winstverwachtingen niet worden gehaald, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in de markt of economie, operationele problemen of onvoorziene kosten.

  Geconsolideerde resultaten

  Geconsolideerde resultaten. Dit heet een consolidated results financial report in het Engels. Het is een financieel rapport dat de geconsolideerde resultaten van een bedrijf weergeeft, inclusief alle dochterondernemingen en geassocieerde bedrijven. Het rapport combineert de financiële gegevens van alle bedrijfsonderdelen om een volledig beeld te geven van de financiële prestaties van het bedrijf als geheel. Het geeft belanghebbenden inzicht in de financiële gezondheid van het bedrijf en hoe elk bedrijfsonderdeel bijdraagt aan de totale prestaties. Rapporten met geconsolideerde resultaten zijn belangrijk voor bedrijven die opereren in verschillende landen of sectoren en meerdere dochterondernemingen hebben.

  Onderliggende resultaten

  Onderliggende resultaten: in het Engels worden dit underlying results genoemd. Het zijn financiële resultaten die het bedrijfsresultaat weergeven zonder rekening te houden met bijzondere of eenmalige posten zoals herstructureringskosten, belastingen, afschrijvingen of verkoop van activa (alle bezittingen van het bedrijf, red.). Het zijn dus de resultaten die voortkomen uit de kernactiviteiten van het bedrijf en geven daarom een meer accurate weergave van de werkelijke prestaties van het bedrijf. Bedrijven gebruiken onderliggende resultaten vaak om het vergelijken van hun prestaties over verschillende perioden of met hun concurrenten te vergemakkelijken. Het wordt ook gebruikt om het effect van uitzonderlijke gebeurtenissen op de winstgevendheid van het bedrijf te isoleren.

  De tekst gaat verder onder de foto

  Beeld ter illustratie. Foto door Monstera via Pexels

  3. Belangrijkste financiële indicatoren

  ..en andere termen die je in financiële rapporten en onze berichtgeving tegen kunt komen

  Omzet

  Omzet wordt aangeduid met de termen sales, turnover en/of revenue(s). Omzet is het totale bedrag aan geld dat een bedrijf verdient door het verkopen van producten of diensten gedurende een bepaalde periode. Je zou ook kunnen zeggen dat het gaat om de inkomsten van het bedrijf. Let op: van de omzet zijn de gemaakte kosten en de te betalen belastingen nog niet afgetrokken.

  Een omzetstijging betekent dat het bedrijf meer inkomsten heeft uit de verkoop van zijn producten of diensten ten opzichte van een voorgaande periode. Een omzetdaling betekent dat het bedrijf minder inkomsten heeft ten opzichte van een voorgaande periode. Goed om te weten: vaak worden de cijfers in een periode, zoals dus een jaar of een half jaar, vergeleken met dezelfde periode een boekjaar eerder. De omzet van boekjaar 2023 bijvoorbeeld wordt dus vergeleken met de omzet van het boekjaar 2022, en de omzet in het vierde kwartaal van 2023 met de omzet in het vierde kwartaal van 2022, enz.

  Bruto Handelsvolume (GMV)

  GMV staat voor Bruto Handelsvolume en is een financiële term die wordt gebruikt om te meten hoeveel geld er is verdiend met de verkoop van producten of diensten via een online platform. Het omvat de totale waarde van alle verkochte items, inclusief eventuele kosten of commissies die door het bedrijf in rekening worden gebracht. Het is een belangrijke maatstaf voor bedrijven die online marktplaatsen of e-commerce platforms exploiteren.

  Bijvoorbeeld, als een e-commerce platform voor €100 aan goederen verkoopt en 10% commissie in rekening brengt, is de GMV voor die transactie €110.

  Is GMV hetzelfde als omzet?

  Hoewel GMV en omzet enige overlap hebben, omdat ze beide de verkoop van goederen of diensten meten, zijn het niet dezelfde financiële termen. Omzet is de totale opbrengst die een bedrijf heeft behaald uit de verkoop van goederen of diensten, ongeacht of deze online of offline hebben plaatsgevonden. Het omvat alle inkomsten die een bedrijf genereert uit de verkoop van zijn producten of diensten, zonder aftrek van kosten.

  Bedrijfskosten / kosten

  Bedrijfskosten of kosten in een financieel rapport omvatten alle uitgaven die een bedrijf maakt om zijn activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan lonen van werknemers, huur van gebouwen en administratieve kosten. Deze kosten worden afgetrokken van de omzet om de brutowinst te bepalen en kunnen ook gebruikt worden voor het beoordelen van de winstgevendheid van het bedrijf. Bedrijfskosten zijn dus belangrijk om een beeld te krijgen van de kostenstructuur van een bedrijf en om de financiële prestaties van het bedrijf te analyseren.

  Winst/verlies

  Winst wordt vaak aangeduid met de Engelse term profit. Winst is de omzet min alle kosten. Dat is het geld dat wordt verdiend door een bedrijf. Een modebedrijf kan onderaan de streep geld overhouden (winst), maar ook in de min staan (verlies). Bij verlies zijn de kosten hoger dan de inkomsten.

  Brutowinst vs nettowinst

  Brutowinst/brutoverlies is het verschil tussen de omzet en de directe kosten.

  Nettowinst/nettoverlies is het bedrag dat overblijft als alle kosten én belastingen in mindering zijn gebracht.

  Operationele winst

  Operationele winst heet in het Engels operating profit. Operationele winst is de winst die een bedrijf maakt uit zijn kernactiviteiten, zoals de verkoop van producten of diensten, nadat alle operationele kosten zijn afgetrokken, maar vóór aftrek van rente en belastingen.

  Een winststijging is de toename van de winst van een bedrijf in vergelijking met een voorgaande periode. Een winstdaling betekent dat de winst van een bedrijf is afgenomen ten opzichte van een voorgaande periode.

  NB; Een verlies, of een negatief resultaat zoals dat wordt genoemd, kan een teken zijn van een zwakkere financiële positie van het bedrijf en een indicatie zijn dat er maatregelen moeten worden genomen voor het verbeteren van de prestaties. Maar dit hoeft niet! Sommige modebedrijven kiezen ervoor in bepaalde perioden verlies te lijden, bijvoorbeeld door te investeren in nieuwe producten, technologie of marketing. Dit kan op de korte termijn leiden tot verlies, maar kan op de langere termijn waarde creëren voor het bedrijf. Het kan dus een strategische keuze zijn.

  En wat is brutowinstmarge of brutomarge?

  De brutowinstmarge van een bedrijf is het percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van de directe kosten van het produceren van de verkochte goederen of diensten. De brutowinstmarge wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het percentage te krijgen.

  Een hogere brutowinstmarge betekent dat het bedrijf meer winst maakt op elke verkochte eenheid van zijn producten of diensten. Dit kan wijzen op efficiëntie bij het produceren van producten en het beheersen van de kosten. Een lagere brutowinstmarge kan duiden op hogere productiekosten en/of prijsdruk van concurrenten.

  EBITDA

  Wat betekent EBITDA?
  EBITDA is kort voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een manier om de operationele winst van een bedrijf te meten, waarbij geen rekening wordt gehouden met financieringskosten, belastingen, afschrijvingen en amortisatieHet geeft dus een indicatie van hoeveel geld een bedrijf verdient door alleen te focussen op de operationele aspecten van het bedrijf.
  *Amortisatie is het afschrijven van de kosten van immateriële activa, zoals patenten of merkrechten, over de levensduur van het activum om de kosten te spreiden en de waarde ervan te verminderen. In plaats van in één keer te betalen worden de kosten “opgeknipt” en over periodes verspreid. Dit helpt om de kosten te beheersen.

  EBIT

  Wat betekent EBIT?

  EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes en is een maatstaf voor de winst die een bedrijf verdient uit zijn kernactiviteiten voordat rentekosten en belastingen in mindering worden gebracht. Het geeft dus een indicatie van hoeveel geld een bedrijf verdient door alleen te focussen op de operationele aspecten van het bedrijf en niet op de invloed van financieringskosten en belastingen. EBIT wordt vaak gebruikt om de winstgevendheid van bedrijven te vergelijken en te analyseren.

  Kasstromen

  Kasstromen (of cashflow) in een financieel rapport betekenen simpelweg de hoeveelheid geld die in en uit een bedrijf stroomt gedurende een bepaalde periode. Dit geld kan afkomstig zijn van verschillende activiteiten, zoals de verkoop van producten of diensten, investeringen in eigendommen of apparatuur, of het verkrijgen van leningen of aandelenkapitaal.
  Het is belangrijk om de kasstromen te volgen omdat ze laten zien hoeveel geld het bedrijf heeft om te investeren in toekomstige groei, schulden af te betalen of dividend uit te keren aan aandeelhouders. Door deze informatie te gebruiken, kunnen beleggers en analisten een beter inzicht krijgen in de financiële gezondheid van het bedrijf en hun beslissingen nemen over het investeren in het bedrijf.

  ROI

  Wat betekent ROI?

  ROI is kort voor rendement op investeringen (of Return on Investment, zoals de Engelse term luidt). Het is een indicator om te beoordelen of een gemaakte investering de moeite waard was of niet.

  De ROI wordt berekend door de winst van de investering te delen door de initiële investering (lees: de kosten) en deze uit te drukken als een percentage. Bijvoorbeeld, als een bedrijf €10.000 investeert en een winst maakt van €12.000, dan is de ROI 20% (€2.000 winst / €10.000 investering x 100% = 20%). Hoe hoger het percentage van de ROI, hoe hoger de winst die is gegenereerd. Over het algemeen wordt een positieve ROI beschouwd als een goed teken voor een investering. Een ROI van 0% betekent dat de investering geen winst heeft opgeleverd, maar ook geen verlies.

  ROI houdt alleen rekening met financiële aspecten en geen rekening met niet-financiële factoren zoals risico's en tijd. Het is daarom vaak slechts een van de vele factoren die worden overwogen bij het nemen van een investeringsbeslissing.

  Lopende activiteiten / beëindigde activiteiten

  Wat betekent continued operations en discontinued operations?

  Continued operations en discontinued operations zijn Engelse termen die worden gebruikt in de financiële verslaglegging om onderscheid te maken tussen de lopende en niet-voortgezette activiteiten van een bedrijf.

  Continued operations verwijst naar de kernactiviteiten van een bedrijf, dat wil zeggen de activiteiten die het bedrijf voortzet en waarmee het inkomsten blijft genereren.

  Discontinued operations verwijst naar activiteiten van het bedrijf die zijn verkocht, gesloten of anderszins beëindigd en niet langer tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een bedrijf besluit een productlijn te beëindigen of een filiaal te verkopen. Je kunt ook denken aan divisies of dochterondernemingen die worden gesloten omdat ze niet meer passen bij de strategie van het bedrijf.

  In de financiële rapporten van een bedrijf worden de resultaten van zowel de continued operations als de discontinued operations apart weergegeven om een duidelijk beeld te geven van de prestaties van het bedrijf. Dit is vooral belangrijk voor investeerders en analisten bij het beoordelen van de toekomstige groeimogelijkheden en ook de risico's.

  Overhead

  Wat betekent overhead?
  In een financieel rapport van een modebedrijf verwijst overhead naar de indirecte kosten die niet rechtstreeks verband houden met de productie van kleding of accessoires. De kosten omvatten bijvoorbeeld huur, salarissen en lonen van kantoorpersoneel, kantoorbenodigdheden (computers, printers, enz.), verzekeringen, marketing en andere algemene bedrijfskosten. De overheadkosten worden over het algemeen als een percentage van de totale kosten gerapporteerd en kunnen van invloed zijn op de winstgevendheid van het bedrijf.

  Gelijke wisselkoersen / Huidige wisselkoersen

  "Current exchange rates" en "constant exchange rates" hebben betrekking op hoe wisselkoersen de financiële resultaten beïnvloeden.

  Constant exchange rates = gelijke wisselkoersen
  Current exchange rates = actuele wisselkoersen

  Constant exchange rates betekent dat de financiële gegevens zijn aangepast voor de effecten van wisselkoersveranderingen, zodat de cijfers kunnen worden vergeleken met eerdere perioden zonder rekening te houden met valutaschommelingen. Dit kan helpen om een beter beeld te krijgen van de prestaties van een bedrijf op een consistente basis, zonder dat externe factoren meespelen zoals veranderingen in wisselkoersen.

  Current exchange rates betekent dat de financiële gegevens zijn gerapporteerd met behulp van de actuele wisselkoers op het moment van de transactie of op het moment van de financiële rapportage. Dit kan leiden tot fluctuaties in de gerapporteerde cijfers als gevolg van veranderingen in wisselkoersen tussen de transactieperiode en de rapportageperiode.

  Op vergelijkbare basis (like-for-like)

  Like-for-like is een term die gebruikt wordt om de financiële prestaties van een bedrijf te meten en te vergelijken met voorgaande periodes, en dan specifiek met exact hetzelfde aantal winkels, bedrijven en/of activiteiten. De impact van bijvoorbeeld nieuwe winkels of juist sluitingen wordt niet meegerekend (of zoals ze zeggen: de impact ervan gecorrigeerd). Op die manier kunnen bedrijven appels met appels vergelijken, in plaats van appels met peren. Dit komt bijvoorbeeld voor als een bedrijf/merk uit een portfolio is afgestoten, of veel winkels zijn geopend of gesloten tussen de periodes.

  Het is een manier om te bepalen of de veranderingen in de omzet, winstgevendheid of andere prestatie-indicatoren te wijten zijn aan de bedrijfsactiviteiten of externe factoren.

  Zwarte en rode cijfers

  Wat bedoelt men met zwarte cijfers en rode cijfers schrijven?

  Met het schrijven van zwarte cijfers bedoelt men positieve financiële resultaten. Denk aan een bedrijf dat winst heeft gemaakt in een bepaalde periode. Met rode cijfers schrijven bedoelen we een negatief resultaat. Bijvoorbeeld dat een bedrijf verlies heeft geleden gedurende een bepaalde periode.

  Beeld ter illustratie. Foto door Monstera via Pexels

  Bronnen:

  • Kennis financiële verslaglegging van FashionUnited
  • Delen van deze tekst zijn gegenereerd met een kunstmatige intelligentie (AI) tool en daarna geredigeerd.
  Achtergrond
  Fashion Education
  financieel
  Omzet
  winst
  Scroll down to read more