• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Nieuwe ingrijpende wetgeving voor de kleding- en schoenenindustrie

Nieuwe ingrijpende wetgeving voor de kleding- en schoenenindustrie

Door Guest Contributor

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business |Achtergrond

Beeld via: The Policy Hub

ACHTERGROND - In 2020 heeft de EU-Commissie het nieuwe Circular Economy Action Plan gelanceerd, dat als doel heeft duurzame producten de norm in de EU te maken, de doelstelling van CO2-neutraliteit van de EU voor 2050 te ondersteunen, en duurzame groei te stimuleren. De textielsector is door de EU-commissie, samen met vier andere sectoren, aangewezen als de minst duurzame sector met de grootste milieu-impact.

In de praktijk betekent dit dat de Europese Commissie regelgeving zal uitvaardigen die invloed zal hebben op de manier waarop deze industrie haar goederen ontwerpt, produceert, op de markt brengt en weggooit. Een deel van die regelgeving zal in de komende paar jaar worden uitgevoerd en de impact zal waarschijnlijk enorm zijn. Dit is ongekend.

Deze reeks artikelen is bedoeld om informatie en inzicht te verschaffen in enkele van de meest impactvolle gesprekken die momenteel voor de kleding- en schoenenindustrie worden gevoerd. In deze bijdrage zal eerst een algemeen overzicht worden gegeven van de reikwijdte van die EU-regelgeving, waarbij wordt geschetst hoe zij van invloed zal zijn op vrijwel elke speler (in de waardeketen), van sport tot luxemerken, van fabrikanten, tot afvalinzamelaars, van vezels tot producten. Deze bijdrage wordt opgevolgd door een reeks meer gedetailleerde artikelen, waarin voor elk belangrijk onderwerp wordt geschetst welke voorstellen op tafel liggen, hun ontwikkelingsperspectief en potentiële richting, en hoe deze van invloed zullen zijn op de strategieën en operaties van de industrie. Daarnaast wordt besproken hoe de nieuwe regelgeving de transitie van de kleding- en schoenensector naar een duurzame en circulaire sector kan ondersteunen. De belangrijkste onderwerpen die aan bod zullen komen zijn het Sustainable Product Policy Initiative (het wetgevingsinitiatief duurzame producten), transparantie, zowel op Europees als op Frans niveau, en tenslotte afval en EPR (extended producer responsibility).

Om te beginnen is er sprake van een zeer versnipperde sector, zowel wat het aantal spelers als het aantal betrokken landen betreft. Er is geen equivalent van Apple, Samsung of Foxconn als het gaat om T-shirts en broeken. In plaats daarvan heb je een ontelbaar aantal merken en detailhandelaren, die samenwerken met een uitgebreid netwerk van vaak kleine en middelgrote fabrikanten en landbouwbedrijven, verspreid over de hele wereld, waardoor het een van de sectoren is die collectief het meest zou kunnen profiteren van impactvolle en goed doordachte regelgeving.

Sommige van de vandaag besproken oplossingen zullen een sterke coördinatie tussen de industrie en de beleidsmakers vereisen, of dit nu voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen is, zoals fiber-to-fiber recycling (vezel-tot-vezel recycling), of voor de ondersteuning van de bouw van nieuwe infrastructuur voor de uitwisseling van informatie over de hele complexe waardeketen.

Alle regelgeving die vandaag op stapel staat, zal gevolgen hebben voor elke fase van de levenscyclus van een product, startend bij het allereerste begin.

Het zal de manier veranderen waarop goederen worden ontworpen

Er komt een Europese wetgeving aan, de Sustainable Product Policy Initiative (het wetgevingsinitiatief duurzame producten). Deze wetgeving, die wordt beschouwd als de moeder van alle duurzaamheidsrichtlijnen, zal eisen opleggen aan de manier waarop een product wordt ontworpen, van minimum kwaliteitsniveaus tot een minimum percentage aan gerecycleerde grondstoffen. Het zal een directe impact hebben op wat producten zijn en zullen zijn. De andere belangrijke transformatie voor kleding en schoeisel zal digitalisering zijn, nu die op het gebied van duurzaamheid volledig is geïntegreerd. Deze [digitale] transformatie omvat ook de creatie van een digital twin voor alle kledingstukken die op de EU-markt worden gebracht; het digitale productpaspoort, waardoor de informatiestroom tussen alle verschillende spelers, van fabrikanten tot consumenten en overheden, wordt versneld.

Het zal de manier veranderen waarop goederen worden ingekocht

Er is net een conceptverordening over Due Diligence vrijgegeven. In zijn huidige staat vereist het dat vrijwel elk merk dat zaken doet in Europa solide programma's heeft geïmplementeerd om alle potentiële problemen (opwarming van de aarde, waterschaarste, dwangarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, etc.) in de hele waardeketen, van grondstof (het katoenveld) tot het einde van de levensduur, te voorkomen en te beperken. Dit zal permanente verbetering vergen, net als duidelijke routekaarten om te laten zien hoe je morgen kunt doen wat je vandaag niet kunt doen. Er zijn aanzienlijke inspanningen nodig op het gebied van het verbeteren van traceerbaarheid, met name verder in de productieketen en op het gebied van monitoring en verbeterprogramma's. En de potentiële aansprakelijkheid zal een percentage van de omzet zijn.

Het zal de manier veranderen waarop goederen op de markt worden gebracht

De textielsector is vaak beschuldigd van greenwashing. Tegelijk vragen merken, kleinhandelaars en fabrikanten om strengere regelgeving om een einde te maken aan deze praktijk. Om hieraan te voldoen, is de UCPD3 (unfair commercial practice directive, richtlijn oneerlijke handelspraktijken) in december 2021 geactualiseerd. In 2022 zullen twee aanvullende verordeningen worden gepubliceerd: een over het onderbouwen van <emSubstantiating Green Claims groene beweringen, gericht op het normaliseren van de manier waarop de milieuprestaties van je product, bijvoorbeeld de koolstofuitstoot, moeten worden gemeten, en een over consumer empowerment. Deze verordeningen zijn bedoeld om de vergelijkbaarheid van claims te verbeteren en de hoeveelheid degelijke informatie die aan consumenten wordt verstrekt, te vergroten.

Als je een boodschap hebt, of van plan bent er een te ontwikkelen rondom de duurzaamheidsprestaties van een product of merk, is het belangrijk die te verspreiden om te vermijden dat je vandaag investeert in iets dat snel verouderd is, of in de toekomst mogelijk illegaal is.

Ten slotte zal het de manier veranderen waarop wordt gedacht over het einde van het leven van je producten. Tegen 2025 moet al het afval in Europa worden ingezameld en gesorteerd. Om dit afval te verwerken en om te zetten in hulpbronnen, wordt een pakket voorschriften besproken en ontwikkelen veel landen EPR-regelingen, om de verantwoordelijkheid van de merken en detailhandelaars te vergroten met betrekking tot de producten die zij op de markt brengen, om de invoering van nieuwe sorteer- en recycling-infrastructuur te ondersteunen en om de overgang naar een meer circulair bedrijfsmodel te versnellen.

Al die verordeningen zullen een drastisch effect hebben op de activiteiten in de hele waardeketen van kleding en schoeisel, deze heeft de potentie om echt voor een efficiënte transformatie te zorgen.

Om ervoor te zorgen dat deze regelgeving effectief is en kan leiden tot daadwerkelijke impact, tot daadwerkelijke verlaging van de CO2-voetafdruk en verbetering van de arbeidsomstandigheden, verzamelt The Policy Hub actief alle kennis van de kleding- en schoenensector om één ambitieuze stem van de industrie te kunnen bouwen en bieden. Zo kunnen beleidsmakers ondersteund worden bij het stimuleren van een circulaire en duurzame kleding- en schoenenindustrie.

Dit artikel is geschreven door Baptiste Carrier-Pradal, voorzitter van The Policy Hub. The Policy Hub- Circularity vertegenwoordigt meer dan 700 belanghebbenden in kleding en schoeisel, waaronder merken, retailers en fabrikanten. The Policy Hub for Apparel and Footwear werkt aan het versnellen van verandering door de industrie samen te brengen om ambitieuze beleidsaanbevelingen te uiten die een circulaire economie in de kleding-, schoenen- en textielindustrie bevorderen. De Policy Hub werd in 2019 gelanceerd door de Sustainable Apparel Coalition, Global Fashion Agenda en Federation of the European Sporting Goods Industry en werd later vergezeld door twee andere partnerorganisaties Textile Exchange en ZDHC Roadmap to Zero Programme.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.

CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN
Circulariteit
Due Diligence
Duurzaamheid
EU Commissie
Greenwashing
THE POLICY HUB
Wetgeving